fbpx

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έκπτωση 3% από την αναγραφόμενη τιμή, με την επίδειξη ή την έκδοση της Reward Card!

Τελική Τιμή:

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1. Με την κάρτα Reward Card (RC), ο κάτοχός της πραγματοποιώντας συγκεκριμένες συναλλαγές στα πρατήρια με το λογότυπο και το σήμα «Envirol», μπορεί να συγκεντρώνει ποσό σε ευρώ, το οποίο στη συνέχεια, προς επιβράβευσή του, δικαιούται να εξαργυρώσει με την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, που καθορίζονται από την εμπορική πολιτική της «Envirol».
Η κάρτα εκδίδεται από την «Envirol Καύσιμα Κρήτης», στα πλαίσια του προγράμματος «Envirol Membership Club» ανήκει κατά κυριότητα σ’ αυτήν, χορηγείται δωρεάν αποκλειστικά στους συναλλασσόμενους στα πρατήρια της «Envirol Καύσιμα Κρήτης», οι οποίοι καθίστανται απλοί κάτοχοι αυτής, υποχρεούμενοι να την επιστρέψουν άμεσα σε κάθε ζήτησή της.
Κάτοχος κάρτας Reward Card (RC) δεν μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Ο κάτοχος της κάρτας την παραλαμβάνει αμέσως μετά τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, οπότε και ενεργοποιείται αυτόματα για τη συλλογή των ευρώ και υποχρεούται να τη φυλάσσει και να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση, μη δικαιούμενος να μεταβιβάσει την κατοχή ή τη χρήση της σε τρίτο πρόσωπο, καθώς είναι αυστηρά προσωπική.
Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της κάρτας ο κάτοχος οφείλει άμεσα να ενημερώσει με τρόπο που αποδεικνύει την ενημέρωση, την «Envirol Kαύσιμα Κρήτης», διαφορετικά η τελευταία δεν ευθύνεται για την περαιτέρω χρήση της ή εξαργύρωσή της.

 

2. Ο κάτοχος δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που ανέγραψε στην αίτηση χορήγησης της κάρτας είναι αληθή και δεσμεύεται να γνωστοποιεί αμέσως και με τρόπο που αποδεικνύει τη γνωστοποίηση, την τυχόν αλλαγή της δηλωθείσας διεύθυνσης, διαφορετικά η «Envirol Kαύσιμα Κρήτης» δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας που αφορά την κάρτα ή/και διακοπής της επικοινωνίας.
Η «Envirol» υποχρεούται να επεξεργαστεί και να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα στοιχεία του κατόχου της κάρτας εντός τριών εργασίμων ημερών από τη λήψη της αίτησης. Η καταχώριση θα καθίσταται αδύνατη, με υπαιτιότητα του κατόχου, αν δεν έχει συμπληρώσει επαρκώς, τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης.

 

3. Ο κάτοχος δικαιούται να συναλλάσσεται με την κάρτα Reward Card σε όλα τα πρατήρια του νομού Ηρακλείου Κρήτης, που έχουν το σήμα «Envirol Καύσιμα Κρήτης», με το λογότυπο και το σήμα «Envirol», τα οποία και μόνο συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Envirol Club» για απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών, με βάση αυθεντικές και μόνο συναλλαγές.
Ο κάτοχος της κάρτας δικαιούται να τη χρησιμοποιεί πραγματοποιώντας την ίδια ημέρα μέχρι δύο (2) συναλλαγές για αγορά καυσίμων και μέχρι δύο (2) συναλλαγές για αγορά ειδών που βρίσκονται στην αίθουσα του πρατηρίου. Σε περίπτωση διενέργειας άνω των δύο (2) + δύο (2) συναλλαγών, η αξία που θα αντιστοιχεί στις επί πλέον συναλλαγές και θα καταχωρισθεί στην κάρτα, θα ακυρώνεται αυτομάτως από το σύστημα ελέγχου της κάρτας.
Ο κάτοχος της κάρτας έχει την ευθύνη να ελέγχει μετά από κάθε συναλλαγή την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που παραλαμβάνει από το πρατήριο της «Envirol Καύσιμα Κρήτης».

 

4. Η «Envirol Καύσιμα Κρήτης» δικαιούται κατ’ απόλυτη κρίση της να τροποποιεί ή να διακόπτει το πρόγραμμα «Envirol Club» ή να απενεργοποιεί την κάρτα, αφού αυτές οι παροχές έχουν οικειοθελή χαρακτήρα προς τους πελάτες της, καθώς και να τροποποιεί ή να καταγγέλλει, ακόμη και χωρίς σπουδαίο λόγο, αλλά και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του κατόχου, την παρούσα σύμβαση εφόσον κρίνει ότι συντρέχει ειδικός προς τούτο λόγος.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της κάρτας, ο κάτοχος υποχρεούται να διακόψει άμεσα τη χρήση της και να την επιστρέψει στην «Envirol Kαύσιμα Κρήτης».

 

5. Ο κάτοχος της κάρτας θα μπορεί να συλλέγει ευρώ στην κάρτα του με αγορές όλων των ειδών καυσίμων, πλην φωτιστικού πετρελαίου, όλων των προϊόντων από την αίθουσα του πρατηρίου, πλην προϊόντων καπνού και καρτών τηλεφωνίας, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται στα πρατήρια της «Envirol».
Ο τρόπος υπολογισμού των ευρώ που θα μπορεί να συλλέγει ο κάτοχος της κάρτας σύμφωνα με τα παραπάνω, θα ανακοινώνεται στο site της «Envirol», απ’ όπου ο κάτοχος θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται αναλυτικά.
Η «Envirol» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να εξαιρεί ή να προσθέτει προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα να συλλέγει ευρώ στην κάρτα του, ή να διαφοροποιεί τον τρόπο υπολογισμού των ευρώ που θα μπορεί να συλλέγει, χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωσή του.

 

6. Το ποσό που δικαιούται ως προνόμιο ο κάτοχος της κάρτας μετά από κάθε συναλλαγή του με αυτήν, θα καταχωρείται στην κάρτα ηλεκτρονικά το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας της κάθε συναλλαγής.
Σε περίπτωση που ο ειδικός ηλεκτρονικός αναγνώστης της κάρτας είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί κατά το χρόνο της πραγματικής συναλλαγής, για οποιονδήποτε λόγο, τότε, προς απόδειξη της συναλλαγής, θα εκδίδεται ειδικό κουπόνι, στο οποίο ο πρατηριούχος θα συμπληρώνει τα αναγκαία στοιχεία της, αντίγραφο του οποίου θα παραδίδει στον κάτοχο της κάρτας. Προκειμένου, όμως, να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή και ηλεκτρονικά και να καταχωρισθεί στην κάρτα, θα πρέπει ο κάτοχος με την πρώτη ευκαιρία, να παραδώσει το
αντίγραφο του κουπονιού που έχει λάβει στο ίδιο πρατήριο όπου έγινε η συγκεκριμένη συναλλαγή.
Ο κάτοχος μπορεί να πληροφορείται το σύνολο των ευρώ που έχουν καταχωρισθεί στην κάρτα και έχει τη δυνατότητα να τα εξαργυρώσει, είτε τηλεφωνικά μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης των μελών «Envirol Club», είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της «Envirol» καθημερινά, είτε απευθείας στα πρατήρια του δικτύου «Envirol», είτε υπολογίζοντας ο ίδιος αθροιστικά το σύνολο των ευρώ μέσω των σχετικών αποδείξεων που θα εκδίδονται από το πρατήριο σε κάθε συναλλαγή που έχει κάνει με την χρήση της κάρτας του.
Η «Envirol Kαύσιμα Κρήτης» διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τον πελάτη και με άλλα μέσα για το σύνολο της επιστροφής χρημάτων που του αντιστοιχούν.

 

7. Ο κάτοχος δεν θα μπορεί να προβεί στην πρώτη εξαργύρωση του ποσού που έχει καταχωρισθεί στην κάρτα του πριν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική καταχώριση στο σύστημα, των στοιχείων της αίτησής του από την «Envirol».
Η ολική ή μερική εξαργύρωση του ποσού της κάρτας θα γίνεται πάντοτε, όχι με πραγματική επιστροφή ή ανταλλαγή χρημάτων στον κάτοχό της, αλλά με τη μορφή έκπτωσης σε επόμενες αγορές προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών ή με τη μορφή δώρου.
Ο κάτοχος μπορεί να εξαργυρώσει ολικά ή μερικά το ποσό που έχει συγκεντρώσει στην κάρτα του με αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ή απόκτηση δώρων που προσφέρει η «Envirol», μόνο στο δίκτυο των πρατηρίων της «Envirol» ή σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της «Envirol», οι οποίες, όπως και τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους στα οποία θα μπορεί να εξαργυρώσει ο κάτοχος τα ευρώ της κάρτας του, θα γνωστοποιούνται στα μέλη της κάρτας μέσω του site της «Envirol».
Ο κάτοχος δικαιούται να εξαργυρώσει το ποσό της κάρτας του, στο δίκτυο των πρατηρίων της «Envirol», όχι σε αγορά καυσίμων, αλλά σε αγορά όλων των προϊόντων της αίθουσας του πρατηρίου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται λιπαντικά, μπαταρίες, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου, τρόφιμα, ποτά, προϊόντα μπακαλικής, καθώς και λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες που κάθε φορά θα καθορίζει η «Envirol» σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική, πλην των προϊόντων καπνού, των καρτών τηλεφωνίας και του φωτιστικού πετρελαίου. Αυτονόητο είναι ότι το προϊόν που θα επιλέξει ο κάτοχος για να εξαργυρώσει το περιεχόμενο της κάρτας του, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο σε ένα από τα πρατήρια του δικτύου envirol.
Όταν η εξαργύρωση του ποσού της κάρτας γίνεται σε προσφερόμενο δώρο, σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων σε όλα τα πρατήρια της «Envirol», η τελευταία υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο προϊόν ίσης αξίας.
Η «Envirol Καύσιμα Κρήτης» διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει κατά την κρίση της σε διαφοροποίηση ή ανανέωση της λίστας των προϊόντων και υπηρεσιών που θα μπορεί ο κάτοχος να εξαργυρώσει το ποσό της κάρτας του στα πρατήρια της «Envirol» ή/και στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, το περιεχόμενο της οποίας (λίστας) θα πληροφορείται ο κάτοχος από το site της «Envirol».
Η μερική ή ολική εξαργύρωση του ποσού που έχει καταχωρισθεί στην κάρτα δεν καθίσταται δυνατή χωρίς την παράδοση της κάρτας στον πρατηριούχο.
Το σύνολο των χρημάτων που έχουν καταχωριστεί στην κάρτα θα είναι διαθέσιμο προς μερική ή ολική εξαργύρωση, το αργότερο την επόμενη ημέρα από την τελευταία συναλλαγή του κατόχου με την κάρτα.
Ο κάτοχος υποχρεούται να φυλάσσει τις ειδικές αποδείξεις που θα εκδίδει η συσκευή αυτόματων συναλλαγών σε περίπτωση μερικής ή ολικής εξαργύρωσης των χρημάτων της κάρτας, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη ολική εξαργύρωση.
Κατά την εξαργύρωση της κάρτας η «Envirol» δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας ή ύπαρξη εξουσιοδότησης μεταξύ κατόχου και χρήστη.
Εξαργύρωση του ποσού της κάρτας κατά τα προηγούμενα δεν θα είναι δυνατή και αποδεκτή στην περίπτωση που ο κάτοχός της έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις επιχειρήσεις της «Envirol Kαύσιμα Κρήτης» και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους.

 

8. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για αντικατάσταση του προϊόντος ή του δώρου που έλαβε ο κάτοχος της κάρτας από την μερική ή ολική εξαργύρωσή της, υποχρεούται να λάβει άλλο όμοιο προϊόν ή ίσης αξίας δώρο με το αντικατασταθέν, χωρίς να δικαιούται να αξιώσει αντ’ αυτού αποζημίωση ή την επιστροφή στην κάρτα του ποσού που εξαργυρώθηκε για την αγορά ή την παραλαβή του.

 

9. Σε περίπτωση που έχουν καταχωριστεί ευρώ στην κάρτα κατά παράβαση της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, η «Envirol Καύσιμα Κρήτης» διατηρεί κάθε δικαίωμα να τα αφαιρέσει από την κάρτα ή να μην τα συνυπολογίσει κατά την διαδικασία της μερικής ή ολικής εξαργύρωσής της, χωρίς ειδοποίηση του κατόχου.

 

10. Η «Envirol Kαύσιμα Κρήτης» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ακυρώσει την κάρτα Reward Card (RC) και να διαγράψει το ποσό που έχει καταχωριστεί σ’ αυτήν, εφόσον η κάρτα έχει καταστεί ανενεργή (μη προσήκουσα χρήση της από τον κάτοχό της για ένα έτος).
Η «Envirol Kαύσιμα Κρήτης» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διαγράψει το ποσό που έχει καταχωριστεί στην κάρτα, εφόσον ο κάτοχός της δεν πραγματοποιήσει έστω μία ολική ή μερική εξαργύρωσή του, εντός 36 μηνών από την τελευταία ολική ή μερική εξαργύρωση.

 

11. Σε περίπτωση που η κάρτα κλαπεί, απολεσθεί, καταστραφεί ή απομαγνητιστεί ο κάτοχός της δικαιούται να ζητήσει την επανέκδοσή της, το κόστος της οποίας είναι ένα (2) ευρώ, το οποίο δικαιούται η «Envirol» να αφαιρέσει από το προς εξαργύρωση ποσό της παλαιάς κάρτας. Το ποσό που έχει συγκεντρώσει μέχρι τότε ο κάτοχος και έχει καταχωριστεί στην παλαιά κάρτα μεταφέρεται αυτόματα στην επανεκδοθείσα. Σε περίπτωση καταστροφής ή απομαγνητισμού της κάρτας, ο κάτοχός της, προκειμένου να ζητήσει την επανέκδοσή της, θα πρέπει να παραδώσει το σώμα της παλαιάς στο πρατήριο που θα επανεκδώσει τη νέα του.

 

12. Ο κάτοχος της κάρτας δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται ότι η «Envirol Kαύσιμα Κρήτης» θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, τα Προσωπικά Δεδομένα του υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας με σκοπό την υποστήριξη, την προώθηση και την εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ τους, καθώς επίσης και για γενικότερους σκοπούς marketing.
Ο κάτοχος της κάρτας εξουσιοδοτεί την «Envirol Kαύσιμα Κρήτης», για τους ίδιους σκοπούς, να ανακοινώνει τα Προσωπικά Δεδομένα του που έχει στην κατοχή της, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς του, σε τρίτα νομικά η φυσικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται, ευθυνόμενη στην περίπτωση αυτή για τη δέσμευση των συνεργατών της σε σχέση με την κατά τον Νόμο απαιτούμενη προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του κατόχου.
Γνωρίζει δε το δικαίωμα πρόσβασής του στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης επεξεργασίας τους καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή.
Τα Προσωπικά Δεδομένα παρέχονται στην Envirol από την αίτηση του καταναλωτή για την απόκτηση της κάρτας πιστότητας πελατών Reward Card του προγράμματος Envirol Membership Club, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού 2016/679 καθώς και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Πετρέλαιο Θέρμανσης